Käyttö- ja hoitosuunnitelma

KOLOVEDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 – 2017 > Käyttö- ja hoitosuunnitelma 2013.pdf

Koloveden kalastusalueen hallitus

1. Johdanto

Tämän vuonna 2013 laaditun Koloveden kalastusalueen hoitosuunnitelman tarkoituksena on viitoittaa alueen kalavesien hoito vuosille 2013 – 2017. Suunnitelman pohjana on käytetty vuosien 1988, 1994, 1997, 2003 ja 2008 suunnitelmia. Tämän suunnitelman avulla ohjataan kalaveden hoitoa Koloveden kalastusalueella. Kalaveden hoidossa pyritään parantamaan kalojen luonnollista lisääntymistä, jolloin istutusten tarve vähenee. Suunnitelmassa esitetään alueittain ja kalalajeittain istutusmäärät ja kalastuksen rajoitustarpeet. Hoidon tuloksellisuuden seuraamiseksi suunnitelmassa esitetään kalastustiedustelujen tekemistä määrävuosina.

Tämä suunnitelma on laadittu Koloveden kalastusalueen hallituksen toimesta ja suunnittelutyössä on asiantuntijana ollut tutkimusmestari Tauno Nurmio.

2. Nykytila

Koloveden kalastusalueen vesistöt

Koloveden kalastusalue sisältää suurimmaksi osaksi Saimaan pinnan tasossa olevia vesiä Enonkosken, Heinäveden, Savonlinnan ja Savonrannan kuntien alueella. Vesiä on kaikkiaan 24 488 hehtaaria. Kalastusalueen suurimmat yhtenäiset vesialueet ovat:

Vesialue Pinta-ala, km2

Suurin syvyys, m

Enonvesi

32,0

44

Joutenvesi (sis. Heinäveden selkä, Kotkaselkä, Pehesselkä, Pyttyvesi)

42,2

40

Kolovesi + Käkövesi

35,0

47

Ruunavesi + Vääräjärvi

10,5

44

Ylä-Enonvesi

10,7

25

Hanhijärvi

4,3

(13)

Kolvonen

4,2

(14)

Pyyvesi (osa)

7,3

40

Koloveden kalastusalueen pintavedet ovat pääsääntöisesti laadultaan erinomaisia tai hyviä. Suomen Ympäristökeskuksen veden laatuluokituksessa vuosina 2000 – 2003 Enonkosken kunnan alueella sijaitsevat vedet jakaantuivat seuraavasti eri käyttöluokkiin (kuva 1, tarkemmin netissä: http://www.environment.fi/default.asp?contentid=114056&lan=fi tai www.ymparisto.fi > Etelä-Savo > Ympäristön tila > Pintavedet > Vesien laatu > Kuntakohtainen veden… > Enonkosken kunnan vedenlaatuluokitus 2000 – 2003)

Enonkosken kunnan alueella vedet jakaantuivat eri käyttökelpoisuusluokkiin seuraavasti: Erinomainen 81,7 % (tumman sininen), hyvä 10,6 % (vaalean sininen), tyydyttävä 0,2 % (vihreä) ja luokittamattomia 7,5 % (kuva 1).

kuva1

Kuva 1. Vesistöjen laatuluokitus Enonkosken kunnan alueella Ympäristöhallinnon 2000 – 2003 tekemien selvitysten mukaan. Kuva Etelä-Savon ympäristökeskus.

Myös Heinäveden kunnan alueen vesissä oli veden laatu yleensä erinomainen: Erinomainen 70,2 %, hyvä 2,2 %, tyydyttävä 0,4 %, välttävä 0,1 % ja luokittamattomia 27,1 % (kuva 2. www.ymparisto.fi > Etelä-Savo > Ympäristön tila > Pintavedet > Vesien laatu > Kuntakohtainen veden… > Heinäveden kunnan vedenlaatuluokitus 2000 – 2003).

kuva2

Kuva 2. Vesistöjen laatuluokitus Heinäveden kunnan alueella Ympäristöhallinnon 2000 – 2003 tekemien selvitysten mukaan. Kuva Etelä-Savon ympäristökeskus.

3. Hoitosuunnitelman 2008 – 2012 toteutuminen

Kalastuksen kehittyminen ja pyydysrajoitusten vaikutukset

Kalastuksessa ei Koloveden kalastusalueella ole hoitosuunnitelman 2008 – 2012 voimassaolon aikana tapahtunut oleellisia muutoksia. Kalastustiedusteluja ei vuoden 2006 jälkeen ole tehty. Aikaisemmin tehtyjen tiedustelujen tuloksia on käytetty suunnitelman pohjana täydennettynä kalastajien suullisilla tiedoilla.

Huomattavin muutos on verkkokalastuksessa tapahtunut siirtyminen yli 55 mm solmuvälin verkkoihin, joka oli säätelyn tavoitteenakin. Aikaisempaa enemmän on kalastettu 55 – 65 mm verkoilla. Muilla verkoilla on kalastettu aikaisempaa vähemmän, muikkuverkkoja lukuun ottamatta.

Rajoitusten vaikutukset saaliskalojen kokoon
Verkkokalastuksen rajoitukset näkyvät parhaiten kuhan saaliskoon kasvuna ja sukukypsien kalojen määrän lisääntymisenä. Saaliskuhien keskipaino on kalastajien ilmoituksen mukaan noussut noin 1 kilosta 1,4 kiloon. Saaliiksi on saatu useita yli 3 kilon kaloja.

Kuhasaaliin keskipainon nousu on pääteltävissä myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemien koekalastusten saaliskalojen koon perusteella. Koekalastuksessa pyydettiin eri solmuvälin verkoilla. Kuhien keskipaino 45 mm:n verkoilla oli lähellä 750 g ja 55 mm:n verkoilla lähes 1200 grammaa.

Koekalastustulosten perusteella on nähtävissä myös kuhakannan ja varsinkin suurikokoisten kuhien määrän lisääntyminen Enonvedessä. Harvojen verkkojen yksikkösaalis on lisääntynyt vuodesta 2000 vuoteen 2006. Tämän ja kalastajien kertomien havaintojen mukaan vuodesta 1998 voimassa olleet verkkokalastuksen rajoitukset ovat vaikuttaneet kuhakantaan toivotulla tavalla. Lämpimistä kesistä ja sukukypsien kookkaampien kalojen osuuden määrän kasvu ovat vaikuttaneet siihen, että luontainen lisääntyminen on viime vuosina onnistunut hyvin.

Kuhan pituus (vihreät ympyrät) ja paino (sinisen neliöt) Enonveden koekalastuksissa vuosina 2000 – 2006 solmuväliltään erilaisissa verkoissa (Auvinen ja Nurmio)

Suhtautuminen säätelyyn
Koloveden kalastusalueen reittivesissä vuodesta 1998 alkaen voimassa ollut verkkokalastuksen ohjaus koetaan hyödylliseksi ja tarpeelliseksi: Vuonna 2006 tiedusteluun vastanneista 87 % kannatti säätelyn jatkamista.

Säätelyn jatkaminen
Verkkokalastuksen säätely Kolovedessä on tuonut mukanaan toivottuja tuloksia: kuhan saaliskoko on noussut ja kuhakanta on pysynyt vakaana. Tätä kautta saaliin ja koko kuhakanan arvo on huomattavasti noussut. Nykyisin kuha on jo tavoiteltu virkistyskalastuksen, lähinnä vetouistelun, kohdelaji. Vaikutuksia muihin petokalakantoihin, esimerkiksi järvitaimeneen ja järviloheen ei kalastustiedusteluaineistojen perusteella ole havaittavissa.

4. Suunnitelma

Kalastuksen järjestäminen

Verkkokalastuksen väheneminen pienentää tarvetta säädellä kalastusta, mutta kuhan, järvilohen, järvitaimenen ja nieriän kalastukselle esitetään seuraavia rajoituksia:

Kuha

Kuhan kalastuksen järjestelyssä pyritään turvaamaan sekä kasvun hyödyntäminen että lisääntymismahdollisuuksien luominen kuhalle. Tämän vuoksi niillä alueilla, joissa kuhilla on hyvät menestymisen mahdollisuudet ja jonne kuhaa istutetaan, jatketaan säätelyä, jossa verkon alin silmäkoko ulappa-alueilla on 55 mm (katso taulukosta alueet). Yli 10 m. syvyisillä alueilla rajoitus ei ole voimassa 20.10 – 15.11. Lisäksi kuhalle asetetaan 45 cm alamitta, jolla pyritään saamaan verkko- ja uistinkalastajat samaan asemaan. Kuhan kalastuksen rajoituksen vaikutukset näkyvät saaliskalojen koon kasvuna ja sukukypsien kalojen määrän kasvuna.

Järvilohi ja järvitaimen

Järvilohen ja -taimenen kalastuksessa pätevät samat periaatteet kuin kuhalla, toisin sanoen tiheitä verkkoja ei pidä käyttää lohi- ja taimenpitoisilla alueilla. Yli 10 m. syvyisillä alueilla oleva 55 mm silmäharvuusrajoitus ei ole voimassa 20.10 – 15.11 välisenä aikana. Pinta- ja välivesipyynnissä on alle 80 mm:n solmuvälin verkko kielletty taulukossa 1 mainituilla alueilla. Järvilohen vaellusreiteillä pitää myös vähentää muikun verkkokalastusta pintavesissä. Hanhivirran alueella nuorten lohien vaellus on parhaimmillaan kesä-heinäkuussa. Lohet vaeltavat pintavedessä. Muikkuverkkojen käyttö pinnasta 3 m syvyydelle kielletään Koloveden kalastusalueella 4,2 metrin laivaväylän (syväväylä) keskilinjalta 200 m molempiin suuntiin välillä Pyyvesi – Enonvesi – Sorsavirta – Kangasvirta – Kiikanselkä – Tappuvirta kesäkuun alusta heinäkuun 15. päivään.

Hanhivirrassa suositellaan kiellettäväksi verkko- ja vetouistelukalastus välillä Hirvisaari – Linnansaari.

Järvitaimenen kutunousun turvaamiseksi Heinäveden reitillä suositellaan verkkokalastuskieltoa 15.9. – 15.11. välisenä aikana Pilpankosken alapuolella erikseen rajatulla alueella.

Järvilohen ja -taimenen alamitaksi päätetään 60 cm.

Nieriä

Nieriää on istutettu alle 5 000 kpl vuosittain 2000 luvulla. Koloveteen istutukset on tehty tutkimusta varten. Kolovedessä on rauhoitusalue nieriän luontaisen lisääntymisen seurantaa varten.
Nieriän istutuksia ei Koloveden kalastusalueella Kolovettä lukuun ottamatta nykyisin istuteta. Nieriä rauhoitetaan koko vuodeksi.

Muikku

Muikkukannat ovat olleet hyvät jo useana vuonna peräkkäin useissa alueen järvissä.
Muikun kalastuksessa suositaan lohi- ja taimenvaltaisilla alueilla nuotta- ja loukkupyyntiä.
Muikkuverkkojen käyttö pinnasta 3 m syvyydelle kielletään Koloveden kalastusalueella 4,2 metrin laivaväylän (syväväylä) keskilinjalta 200 m molempiin suuntiin välillä Pyyvesi – Enonvesi – Sorsavirta – Kangasvirta – Kiikanselkä – Tappuvirta kesäkuun alusta heinäkuun 15. päivään.

Troolikalastajia ei Koloveden kalastusalueella ole. Alueelle soveltuukin paremmin nuottapyynti, koska suuria yhtenäisiä selkiä ei ole ja alueella on runsaasti ranta- ja kesämökkiasutusta. Muikun ammattimaista kalastusta suositellaan Koloveden, Pyttyveden, Joutenveden, Enonveden ja Pyyveden alueille. Kalastusalue toimii välittäjänä ammattikalastajien ja osakaskuntien mahdollisissa erimielisyyksissä. Lisäksi kalastusalue esittää osakaskunnille ammattikalastuksen lupien saannin helpottamista.

Siika

Siian kalastus ei tarvitse kalastusalueen rajoitustoimenpiteitä. Monin paikoin reittivesissä siian haukimato haittaa sen käyttöä ja vähentää samalla siian kalastusta. Pieniin järviin ja lampiin tehdyistä istutuksista paras tuotto saadaan kun siiat kalastetaan ennen sukukypsyyden saavuttamista, koska kasvu hidastuu sukutuotteiden tuottamisesta johtuen. Planktonsiika lisääntyy luontaisesti virtaavissa vesissä, siten sen on todettu lisääntyvän erittäin harvoin lammissa ja pienissä järvissä.

Harjus

Harjukselle määrätään 35 cm:n alamitta.

Yhteenveto kalastuksen järjestämisestä

Järvilohen vaelluspoikasten säästämiseksi muikkuverkkojen käyttö pinnasta 3 m syvyydelle kielletään Koloveden kalastusalueella 4,2 metrin laivaväylän (syväväylä) keskilinjalta 200 m molempiin suuntiin välillä Pyyvesi – Enonvesi – Sorsavirta – Kangasvirta – Kiikanselkä – Tappuvirta kesäkuun alusta heinäkuun 15. päivään Lisäksi järvilohen vaellusreiteillä on kielletty alle 80 mm solmuvälin verkkojen käyttö pintapyynnissä.

Järvitaimenen nousun turvaamiseksi Heinäveden reitillä on kielletty alle 80 mm solmuvälin verkkojen käyttö pintapyynnissä.

Järvilohelle ja taimenelle 60 cm:n alamitta. Nieriä rauhoitettu koko vuoden. Harjukselle 35 cm:n alamitta.

Kuhan esiintymisalueilla kielletään alle 55 mm verkkojen käyttö yli 10 m syvyisillä vesialueilla. Kuhalle asetetaan 45 cm:n alamitta.

Yli 10 m syvyisillä alueilla alle 55 mm verkkojen käyttörajoitus ei ole voimassa 20.10 – 15.11 välisenä aikana.

Koloveden kalastusalueen eri alueilla tarvittavat yleiset kalastuksen säätelytarpeet.

verkkopyynti kuhaa varten järvilohta ja taimenta varten
Ylä-Enonvesi 55 mm rajoitus yli 10 m syvyydessä 1.9.- 30.4. (ei voimassa 20.10 – 15.11) kuhan alamitta 45cm
Enonvesi 55 mm rajoitus yli 10 m. syvyydessä (ei voimassa 20.10 -15.11) kuhan alamitta 45cm 80 mm rajoitus kohoverkoilla
Pyyvesi 55 mm rajoitus yli 10 m. syvyydessä (ei voimassa 20.10 -15.11) kuhan alamitta 45cm 80 mm rajoitus kohoverkoilla
Kolovesi-Käkövesi 55 mm rajoitus yli 10 m. syvyydessä (ei voimassa 20.10 -15.11) kuhan alamitta 45 cm 80 mm rajoitus kohoverkoilla
Vaaluvirta 55 mm rajoitus yli 10 m. syvyydessä (ei voimassa 20.10 -15.11) kuhan alamitta 45cm 80 mm rajoitus kohoverkoilla
Joutenvesi 55 mm rajoitus yli 10 m. syvyydessä (ei voimassa 20.10 -15.11) kuhan alamitta 45 cm 80 mm rajoitus kohoverkoilla
Heinäveden selän alue 55 mm rajoitus yli 10 m. syvyydessä (ei voimassa 20.10 -15.11) kuhan alamitta 45cm 80 mm rajoitus kohoverkoilla
Pyttyvesi 55 mm rajoitus yli 10 m. syvyydessä (ei voimassa 20.10 -15.11) kuhan alamitta 45cm 80 mm rajoitus kohoverkoilla
Ruunavesi 55 mm rajoitus yli 10 m. syvyydessä (ei voimassa 20.10 -15.11) kuhan alamitta 45cm 80 mm rajoitus kohoverkoilla
Hanhivirta suositus Verkkokalastus ja vetouistelukielto välillä Hirvisaari – Linnansaari

Yli 2-vuotiaiden lohikalojen istutuksen jälkeen kielletään kaikki kalastus kahdeksi viikoksi istutuspaikan välittömässä läheisyydessä (n. 300 m), jotta istukkaat ehtivät levittäytyä ympäristöön ja aloittaa kasvun. (Ei koske pyyntikokoisia kaloja). Määräykset on ilmoitettava kalastusalueen lehti-ilmoituksissa.

Verkko- ja viehekalastukseen esitetään perustettavaksi yhteislupa-alueita helpottamaan kalastuksen järjestämistä. (Ely-keskuksen kartta alueesta). Mikäli osakaskunnat eivät ole halukkaita yhteislupa alueeseen suositellaan järvikohtaisten lupa-alueiden perustamista. Alue ei käsittäisi pieniä lampia, joissa osakaskunnat voisivat toteuttaa omia istutushankkeitaan ja päättää mahdollisista rajoituksista.

Kalojen ja rapujen istutukset
Ennen istutuksia tulee selvittää istutuksen tarve:
– mitä aiotaan istuttaa
– sopiiko ko. laji istutusvesistöön
– onko tietoa edellisistä istutuksista ja tuloksista
– luontainen lisääntyminen; esimerkiksi monessa järvessä on nyt hyvä kuhakanta ja luontainen lisääntyminen on hyvä. Kuhaa ei nyt kannata istuttaa isompiin järviin ollenkaan.

Suunnitelmassa istutussuositukset esitetään vain suurimmille yhtenäiselle vesialueille. Muille pienemmille vesialueille voidaan tehdä pieniä kalanistutuksia vuorovuosina, esim. 2-3 vuoden välein.

Kokemukset pienvesiin (pienet järvet ja lammet) tehdyistä siikaistutuksista 1-kesäisillä poikasilla ovat pääsääntöisesti myönteisiä ja niihin kannattaa jatkossakin istuttaa, kunhan ei istuteta liikaa poikasia hehtaaria kohden. Pienvesissä paras hyöty saadaan kun siiat kalastetaan ennen sukukypsyyden saavuttamista, koska kasvu hidastuu sukutuotteiden tuottamisesta johtuen.

Kalastusalueen mahdollisuudet vaikuttaa istutusten suunnitelmallisuuteen lisääntyisivät huomattavasti, jos osakaskunnat enenevässä määrin antavat istutuksiin varatut rahat kalastusalueen käyttöön. Jos tähän ei päästä, tulisi järvikohtaisissa istutuksissa osakaskuntien tehdä yhteistyötä ja sopien mitä istutetaan ja pyrkiä tekemään yhteisistutuksia.
Istutuksissa on erityistä huomiota kiinnitettävä poikasten laatuun (koko, kunto).Istutuksissa tulisi pyrkiä pitkäjänteisyyteen ja monivuotisiin sopimuksiin kasvattajien kanssa tarjouskilpailujen kautta.

Alueittaiset istutussuositukset:

Koloveden kalastusalueen eri osien istutukset 2013 – 2017
Alue laji ikä koko kpl/v istutus vuosia huom.
Ylä-Enonvesi 2) kuha 1-k yli 7,5 cm

20 000

3

siikaa istutetaan velvoitteen takia
Hanhijärvi siika 1-k

8 000

2

Enonvesi 1) harjus 1-k

10 000

2

Pyyvesi 1)
Kolovesi -Käkövesi taimen /järvilohi 2v/ 3-v

500

3

koeistutus ja seuranta
Vaaluvirta 3) harjus 1-k

10 000

2

Joutenvesi kuha 1-k yli 8.5 cm

20 000

2

taimen/järvilohi 2-v/3-v

1000

2

Heinäveden selän alue harjus 1-k

30 000

1

Pyttyvesi-Ruunavesi 1)
järvilohi 3-v

1000

2

Pienvedet siika 1-k 80-100 kpl / ha

1) kuhaistutukset lopetetaan suunnitelma-ajaksi, koska luonnonpoikasia on runsaasti
2) kuhaistutuksia jatketaan, jollei saada näyttöä suurista luonnonpoikasmääristä
3) Vuoksen vesistön virtakutuinen kanta

Rapu

Istutuksiin voidaan Koloveden kalastusalueella käyttää vain alkuperäistä suomalaista jokirapua. Istutuksiin on käytettävissä vesistöistä pyydettyjä siirtoistukkaita, 1-kesäisiä tai 1-vuotiaita poikasia ja sukukypsiä kasvatettuja rapuja. Alustavien tutkimustulosten mukaan varmimmat tulokset saadaan yli 3 cm:n mittaisilla poikasilla tai sukukypsillä kasvatetuilla ravuilla.

Ennen istutuksia on ensin todettava istutusveden rapurutottomuus sumputtamalla terveitä rapuja. Istutukset pitäisi tehdä silloin kun veden lämpö on yli 10 astetta. Istutuspaikat on valittava niin, että suojapaikkoja erikokoisille ravuille on riittävästi lähistöllä. Poikasistutuksissa istutusmäärä on yleensä 5 – 10 poikasta rantametriä kohti. Poikasia on keskitettävä kuhunkin istutuspaikkaan ainakin 500 mieluummin 1000 kpl. Koiraiden osuus istutuksessa saa olla alle puolet. Poikasistutuksia tulisi suorittaa useana vuonna peräkkäin, jotta kannan rakenne saataisiin jatkuvasti uudistuvaksi. Istutukset kannattaa keskittää hyviin paikkoihin ja istutusvesi on rauhoitettava ravustukselta, kunnes kanta on kehittynyt pyyntivahvaksi. Tämä saattaa viedä 10 – 15 vuotta.

Hoitokalastus

Hoitokalastuksen tavoitteena on vedenlaadun parantaminen, istutustuloksen parantaminen ja kasvutilan saaminen muille lajeille.
Hoitokalastuksen tarve voidaan arvioida tutkimalla veden laatua sekä kalakantojen runsautta ja rakennetta. Hoitokalastuksella pyritään vähentämään kalojen aiheuttamaa sisäistä kuormitusta, joka nostaa päällysveden ravinnepitoisuuksia kesällä ja edistää siten planktonlevien haitallista runsastumista. Tällainen kuormitus näkyy paljaalla silmällä usein sinileväkukintoina, vesianalyyseissä fosfori- ja klorofyllipitoisuuksien nousuna.

Tärkeimmät hoitokalastusmenetelmät ovat nuottaus ja rysäpyynti. Nuottaus on erityisen tehokasta syksyllä, kun särkikalat kertyvät syvänteiden penkoille tiheisiin. Nuottaus on ammattikalastajien työtä, mutta talkooväki voi olla avuksi kalan kuljetuksessa ja petokalojen järveen palauttamisessa. Hoitonuottausta myy muutama alaan erikoistunut yritys. Myös kuntien, kalatalous- ja ympäristöviranomaisten tai kalastusalueiden ylläpitämiä nuottaryhmiä on perustettu suurimmille hoitokalastusjärville tai kiertämään useammalla pienemmällä järvellä.
Rysäpyynti on tehokkainta keväällä särkikalojen kutuaikaan. Hoitokalastukseen on kehitetty suurehkoja tiheäperäisiä avorysiä, joita on monen kunnostushankkeen yhteydessä valmistettu ohjatuilla talkoilla.

Koloveden kalastusalueella voitaisiin hoitokalastusta toteuttaa kiertäen alueen ongelma-alueita siten, että tehokas pyynti jatkuisi 3-4 vuotta samalla alueella.

Hoitokalastuksen tarve selvitetään kalastusalueen eri osissa osakaskunnille tehtävällä tiedustelulla. Kalastusalue teettää selvityksen ja toimii hoitokalastuksen ohjaajana ja eri rahoitus mahdollisuuksien selvittäjä. Koloveden kalastusalueella on alueen toimeksiannosta suoritettu yksi onnistunut hoitokalastus Ylä- Enonveden valuma- alueella vuosina 2005 – 2007 Saarijärvessä ja Hanhijärvessä. Saalista saatiin 15 730 kiloa. Kalastuksen suorittivat ammattikalastajat.

Seuranta ja valvonta

Saaliskirjanpitoa ei ole saatu kattavasti toimimaan Koloveden kalastusalueella. Istutusten kannattavuuden ja muiden hoitotoimenpiteiden tuloksia ei ilman saaliseurantaa saada selville.

Osakaskunnat pyydetään ilmoittamaan vesialueiltaan saadusta saalista arvio, myydyt kalastusluvat ja hoitotoimenpiteet. (Kalastuskirjanpidosta maksetaan 100 euron palkkio kalastusalueen varoista vuosittain).

Koko alueen kattava kalastustiedustelu tehdään 3 – 5 vuoden välein. Seuraava tiedustelu tehdään vuoden 2013 kalastuksesta. Tiedustelua varten osakaskuntien tulee toimittaa myydyistä luvista nimi- ja osoitetiedot kalastusalueen käyttöön.

Kalastusmääräysten noudattamiseksi suoritetaan valvontaan vähintään kerran vuodessa niillä alueilla joissa on kalastusalueen asettamia rajoituksia. Valvonnassa pyritään yhteistyöhön osakaskuntien ja metsähallituksen kanssa. Tarvittaessa pyydetään virka- apua valvontaan.

Valistus ja koulutus
Järjestetään valistus- ja koulutustilaisuuksia osakaskunnille mm. istutuksista, kalastuksen järjestämisestä, saalis-seurannasta ja hoitokalastuksista mm. kalastusalueen vuosikokouksissa.
Tiedotetaan tehdyistä päätöksistä sanomalehdissä ja internetissä, jonne tehdään omat kotisivut. Kotisivuille kootaan osakaskuntien toimihenkilöluettelo ja luvanmyyntipaikat.

Suunnitelman tiivistelmä (klikkaa taulukko suuremmaksi)

4. Toimintaohjeita kalanistuttajille ja tilaajille

Poikasten tilaaminen

Kun tilaat poikasia sinun tulisi tietää mitä haluat. Merkitse siis tilaukseesi ainakin seuraavat tiedot tilattavista poikasista:

  • ikä (1-kes. , 2-vuotiaita)
  • koko (pituus) esim. vähintään 8,5 cm pituisia kuhanpoikasia
  • määrä
  • kanta esim. Vuoksen kantaa olevia järvitaimenia tai Puruveden kantaa olevia harjuksenpoikasia.
  • kunto, tilattaessa pitää mainita hyväkuntoisia
  • toimitusaika esim. 1-kes poikaset pitäisi istuttaa syyskuun loppuun mennessä
  • vastaanotta(jat)

Tilaukseen ei kannata pistää vaihtoehtoisia poikasia, jollei niistä ole sovittu ja katsottu todelliseksi vaihtoehdoksi. Kunhan jotain saadaan ja rahat saadaan kulumaan, ei ole oikeata istutuspolitiikkaa. Kasvattajalle kannattaa myös hyvissä ajoin ilmoittaa, että on valmis maksamaan hyvästä laadusta (koosta) eikä kelpuuta istutuksiin ollenkaan alle sovitun mitan olevia kaloja.

Poikasten vastaanotto

Kalastuskuntien- ja alueiden pitää valita poikasia vastaanottamaan ja istutusta valvomaan henkilöitä joilla on aikaa, viitseliäisyyttä ja käsitystä minkälaisia poikasten tulisi olla.

Kalanpoikasten pituuden ja painon suhde:

Siika    Kuha

pituus    paino
cm    g

9,5 5,1    6,5 1,8
10,0 6,0    6,6 1,9
10,6 7,2    6,8 2,0
10,8 7,6    7,0 2,2
11,0 8,0    7,2 2,4
11,2 8,4    7,4 2,6
11,4 8,9    7,6 2,9
11,6 9,4    7,8 3,1
11,8 9,9    8,0 3,3
12,0 10,4    8,2 3,6
12,2 10,9    8,4 3,9
12,4 11,4    8,6 4,1
12,6 12,0    8,8 4,4
12,8 12,6    9,0 4,7

5. Kirjallisuutta

Auvinen, H., Nurmio, T. & Hyttinen, M. 2000. Kalastus Koloveden kalastusalueella ennen verkkokalastuksen säätelyä. Kala- ja riistaraportteja nro 181. 21 s. + 8 liitettä.

Auvinen, H., Nurmio, T., Kolari, I. & Hyttinen, M. 2004. Verkkokalastuksen säätelyn vaikutukset Koloveden kalastusalueella vuosina 1998 – 2002. Kala- ja riistaraportteja nro 330. 23 s.

Auvinen, H., Nurmio, T. & Hyttinen, M. 2006. Kalastus Koloveden kalastusalueella 2005 -2006. Moniste.

Auvinen, H., Jurvelius, J., Kolari, I., Leskelä, A. & Hirvonen, A. 2006. Kalastuksen seurannan kehittäminen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kalastusalueilla. Kala- ja riistaraportteja nro 393. 29 s.

Sarjamo, H. 1980. Selvitys kalastosta ja kalastuksesta Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen vaikutusalueella. RKTL. Moniste. 16 s.

Tossavainen, S. 1987. Ylä-Enonveden – Hanhijärven koekalastus, kesä 1987. RKTL. Moniste. 6 s.

Kalankuvien copyright: Pasi Jalkanen